Adrien Müller blev utsedd till Ungerns ambassadör i Sverige den 6 september 2017 och överlämnade sitt kreditivbrev till H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 9 november 2017. Adrien Müller tjänstgjorde som ambassadör vid Ungerns ambassad i Riga mellan 2014 och 2017,  och innan det, mellan 2012 och 2014 var hon ministerråd (”Antici”) vid Ungerns ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel.

Adrien Müller tog sin juristexamen i EU-rätt vid Attila József Universitetet i Szeged (Ungern) och hon har även studerat affärsjuridik vid Universitetet för ekonomivetenskap i Budapest (numera Corvinus universitetet). Hon har studerat vid Åbo universitetet i Finland och 2001 gjorde hon praktik vid Generaldirektoratet för inre marknaden vid Europeiska kommissionen. Adrien Müller började arbeta vid det ungerska Utrikesdepartementets Statssekretariat för europeisk integration 1998. Fram till att hon blev utsedd till ambassadör arbetade hon med frågor som berör europeisk integration och EU. Först var hon juridisk rådgivare i utrikesförvaltningen och arbetade med frågor som berör EU-konkurrens, samt med Ungerns lagharmonisering med hänsyn till EU:s acquis communautaire inom statliga bistånd och upphandlingar. Hon deltog i förhandlingarna om Ungerns EU-anslutning samt i utformningen av anslutningsavtalet. Efter Ungerns anslutning till EU var hon först biträdande enhetschef, senare enhetschef för EU Samordnings- och Rättsenheten där hon ansvarade för att utarbeta och lagstifta regeringens EU-samordning för att kunna framföra en enhetlig ståndpunkt vid Europeiska unionens råd. Adrien Müller företrädde Ungern vid EU-domstolen i ett antal ärenden. Hennes enhet samordnade överträdelseärendena mot Ungern. Hon deltog även i förhandlingarna om EU:s institutionella frågor, dvs. Europeiska konstitutionen och Lissabonfördraget. Fram till årsslutet 2010 var hon ansvarig för samordning och utveckling av den ungerska ståndpunkten inför mötena av Almänna rådet samt Europeiska rådet. Adrien Müllers enhet ansvarade för samordningen av förberedelserna inför Ungerns ordförandeskap i EU 2011, däribland utarbetandet av trions (ES-BE-HU) och det ungerska ordförandeskapets arbetsprogram samt sammanställningen av det ungerska ordförandeskapets halvårskalender.

Adrien Müller har undervisat europeisk integrationshistoria, EU-rätt och om EU-institutioner vid Péter Pázmány Katolska Universitetet i Budapest, samt hade en viktig roll i att utforma universitetets doktorandstudier inom EU-rätt. 2010 tilldelades hon Ungerska Republikens förtjänstordens officerskors av den ungerska presidenten för sina insatser och främjande av relationerna mellan Ungern och EU. Adrien Müller talar ungerska, engelska, franska och finska. Hon bor i Sverige med sin man och dotter.